میل سرور

میل سرور MW1
 • ۵۰ پست الکترونیک
 • ۵ لیست پستی
 • ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • میزان نامحدود ترافیک ماهانه
 • دارای آنتی اسپم و آنتی ویروس
 • دارای گواهی SSL رایگان
میل سرور MW2
 • ۱۰۰ پست الکترونیک
 • ۱۰ لیست پستی
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • میزان نامحدود ترافیک ماهانه
 • دارای آنتی اسپم و آنتی ویروس
 • دارای گواهی SSL رایگان
میل سرور MW3
 • ۲۰۰ پست الکترونیک
 • ۲۰ لیست پستی
 • ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • میزان نامحدود ترافیک ماهانه
 • دارای آنتی اسپم و آنتی ویروس
 • دارای گواهی SSL رایگان
میل سرور MW4
 • ۵۰۰ پست الکترونیک
 • ۵۰ لیست پستی
 • ۵۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • میزان نامحدود ترافیک ماهانه
 • دارای آنتی اسپم و آنتی ویروس
 • دارای گواهی SSL رایگان
میل سرور MW5
 • ۱۰۰۰ پست الکترونیک
 • ۱۰۰ لیست پستی
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • میزان نامحدود ترافیک ماهانه
 • دارای آنتی اسپم و آنتی ویروس
 • دارای گواهی SSL رایگان