میزبانی لینوکس ایران

بسته میزبانی ایران LW1
 • ۲۰۰ مگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۲ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۲ پست الکترونیک
 • ۲ بانک اطلاعاتی
 • ۲ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW2
 • ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۵ پست الکترونیک
 • ۵ بانک اطلاعاتی
 • ۵ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW3
 • ۱ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰ پست الکترونیک
 • ۱۰ بانک اطلاعاتی
 • ۱۰ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW4
 • ۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۲۰ پست الکترونیک
 • ۲۰ بانک اطلاعاتی
 • ۲۰ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW5
 • ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۵۰ پست الکترونیک
 • ۵۰ بانک اطلاعاتی
 • ۵۰ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW5 + ترافیک افزوده
 • ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۵۰ پست الکترونیک
 • ۵۰ بانک اطلاعاتی
 • ۵۰ سرویس اف تی پی
بسته میزبانی ایران LW6
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰ پست الکترونیک
 • ۱۰۰ بانک اطلاعاتی
 • ۱۰۰ سرویس اف تی پی