ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


نمایش بر اساس نوع دامنه

دامنه
ثبت دامنه
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.com sale!
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
.net new!
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
.ir hot!
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.de sale!
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.ru
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.org
6,990,000 ریال
1 سال
6,990,000 ریال
1 سال
6,990,000 ریال
1 سال
.co
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.info
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.cc
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.us
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.site
9,200,000 ریال
1 سال
9,200,000 ریال
1 سال
9,200,000 ریال
1 سال
.name
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.asia
4,600,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
.tv
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
.biz
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.ws
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
.ae
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.fr
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
.ch
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال

از بالا نوع دامنه را انتخاب کنید.

افزودن بسته میزبانی

از بسته‌های میزبانی ما استفاده کنید.

ما برای هر بودجه‌ای بسته میزبانی در نظر گرفته‌ایم.

بسته‌های میزبانی

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را انتقال دهید تا ۱ سال تمدید گردد *

انتقال دامنه

* بجز دامنه‌های خاص و تازه ثبت شده